Algemene voorwaarden Anouk Damen Coaching

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Anouk Damen Coaching: eenmanszaak Anouk Damen Coaching, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 92380247. Anouk Damen Coaching biedt diensten aan op het gebied van coaching, teamcoaching, trainingen, workshops, groepsprogramma’s (waaronder retraites) of aanverwante werkzaamheden binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling ondersteunende diensten onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Anouk Damen Coaching de opdracht verstrekt.
 3. Klant: de natuurlijke persoon of personen voor wie aan Anouk Damen Coaching opgedragen diensten bedoeld zijn. De Klant en de opdrachtgever kunnen in persoon dezelfde zijn.
 4. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
 5. Partijen: Opdrachtgever en Anouk Damen Coaching.
 6. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Anouk Damen Coaching tot het verlenen van Diensten door Anouk Damen Coaching aan Opdrachtgever of Klant.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Dit hoofdstuk is van toepassing op alle diensten van Anouk Damen Coaching.

Artikel 1.1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten waarbij door Anouk Damen Coaching in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Anouk Damen Coaching zijn overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Anouk Damen Coaching uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Anouk Damen Coaching derden worden betrokken.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever Anouk Damen Coaching treedt dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 1.2 Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door Anouk Damen Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Anouk Damen Coaching is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan Anouk Damen Coaching binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Anouk Damen Coaching is bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Anouk Damen Coaching behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen tarieven aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen.
 4. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in lid 1. Opdrachtgever en Anouk Damen Coaching hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Anouk Damen Coaching een tussen Opdrachtgever en Anouk Damen Coaching gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 5. Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als Opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens Anouk Damen Coaching een gesprek is gevoerd, op basis waarvan Partijen het eens worden over een Dienst en dat gevolgd wordt door toezending van een factuur.

Artikel 1.4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Anouk Damen Coaching tot een inspanningsverplichting waarbij Anouk Damen Coachinggehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, volgens de maatstaven en richtlijnen van de NOBCO zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Klant draagt te allen tijde verantwoordelijkheid over diens eigen gezondheid, gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Anouk Damen Coaching en de Klant gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 3. In alle gevallen waarin Anouk Damen Coaching dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die Anouk Damen Coaching heeft gevraagd of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Anouk Damen Coaching worden verstrekt. Indien Opdrachtgever hieraan niet voldoet, heeft Anouk Damen Coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de overeengekomen tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden Anouk Damen Coaching een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming op van Anouk Damen Coaching. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Anouk Damen Coaching de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 6. Wanneer Anouk Damen Coaching opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Anouk Damen Coaching aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 1.5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Mocht tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijken dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden aan te passen of aan te vullen, zullen Partijen de Overeenkomst tijdig en in overleg wijzigen.
 2. Mochten Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit invloed hebben op het tijdstip van afronding. Anouk Damen Coaching zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Mocht de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties hebben, zal Anouk Damen Coaching de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 1.6 Beëindiging van de overeenkomst

 1. Anouk Damen Coaching is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. Anouk Damen Coaching is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Opdrachtgever als Anouk Damen Coaching kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
 4. Anouk Damen Coaching heeft het recht om de Opdracht voortijdig te beëindigen, maar uitsluitend ten gevolge van feiten en omstandigheden die niet aan haar zijn toe te rekenen en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevraagd. Anouk Damen Coaching houdt wel aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.
 5. Anouk Damen Coaching behoudt zich het recht voor om Klanten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de werkzaamheden belemmeren, hen van deelname aan het coachtraject, teamcoaching, de workshop of training uit te sluiten. De reden van uitsluiting wordt schriftelijk aan de Opdrachtgever medegedeeld. Dit laat de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de opdracht aan Anouk Damen Coaching onverlet.
 6. Indien de Overeenkomst is ontbonden, betaalt Anouk Damen Coaching de reeds door de Opdrachtgever aan haar verrichte onverschuldigde betalingen aan de Opdrachtgever terug. Mocht de Overeenkomst gedeeltelijk zijn ontbonden, dan bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

Artikel 1.7 Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. De annulering is definitief als deze schriftelijk is bevestigd.
 2. Bij annulering door Opdrachtgever van een coachopdracht, teamcoaching, workshops, trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 1 week voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever100% van de kosten van de overeengekomen hoofdsom te betalen. Bij annulering 4 tot 1 week voor aanvang is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Annulering tot 4 weken voorafgaand aan workshops, trainingen, teamcoaching, coachopdracht is kosteloos.
 3. Verzetten of annuleren door Opdrachtgever van een coachgesprek kan kosteloos tot 48 uur voorafgaand aan het gesprek.
 4. Bij verzetten of annulering door Opdrachtgever van een coachgesprek binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
 5. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Anouk Damen Coaching.

Artikel 1.8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Anouk Damen Coaching aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Als Anouk Damen Coaching dit in de offerte heeft vermeld, kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim Anouk Damen Coaching over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 4. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Anouk Damen Coaching hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 1.9 Incassokosten

 1. Indien Anouk Damen Coaching invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
 2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Hoofdstuk 2 Groepsprogramma’s en events
Deze voorwaarden zijn bijzondere bepalingen en van toepassing op groepsprogramma’s (waaronder retraites en cursussen) en events (waaronder eendaagse retraites) van Anouk Damen Coaching.

Artikel 2.1 Inschrijving

 1. Voor de groepsprogramma’s van Anouk Damen Coaching meldt de Klant of Opdrachtgever zich aan via het inschrijfformulier op de website anoukdamen.com of per email via info@anoukdamen.com. Na bevestiging van de inschrijving komt de Overeenkomst tot stand.
 2. Met het inschrijven getuigt de Klant in goede gezondheid te zijn, zowel fysiek als mentaal. Indien de Klant hieraan twijfelt, raadpleegt hij/zij eerst zijn/haar (huis)arts.
 3. Anouk Damen Coaching heeft het recht een inschrijving van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 4. Na het dan wel betalen van (een deel van) een dienst van Anouk Damen Coaching en/of het invullen van het inschrijfformulier verklaart Klant zich akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Anouk Damen Coaching.
 5. Een Klant kan uitsluitend aan het groepsprogramma of event deelnemen als voorafgaand is betaald.

Artikel 2.2 Wijziging en annulering

 1. Een Opdracht tot het geven van een groepsprogramma of event wordt door Anouk Damen Coaching aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 2. Anouk Damen Coaching behoudt het recht om ten aanzien van een groepsprogramma of event organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 3. Annulering van deelname aan een groepsprogramma of event door Klant of Opdrachtgever kan uitsluitend per e-mail plaatsvinden. De annulering geldt vanaf de dag dat Anouk Damen Coaching de annulering heeft ontvangen. De annulering is definitief als Anouk Damen Coaching deze per e-mail heeft bevestigd.
 4. Annulering van deelname kan tot 4 weken voor aanvang van groepsprogramma kosteloos geschieden.
 5. Bij annulering binnen 4 tot 2 weken voor aanvang van groepsprogramma is Anouk Damen Coaching gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
 6. Bij annulering vanaf 2 week of minder voor aanvang van een groepsprogramma is Anouk Damen Coaching gerechtigd om het volledige bedrag (100%) in rekening te brengen.
 7. Bij annulering van een event tot 48 uur voor aanvang van een event kan in overleg met Anouk Damen Coaching het aankoopbedrag worden bewaard voor een volgend event. Deze dient in dat geval binnen een half jaar na de annulering gevolgd te worden.
 8. Bij annulering van een event minder dan 48 uur voor aanvang vervalt het volledige aankoopbedrag.

Artikel 2.3 Tussentijds beëindigen

 1. Anouk Damen Coaching heeft het recht om zonder opgaaf van reden een groepsprogramma of event te annuleren of deelname van de Klant te weigeren voorafgaand aan de start van groepsprogramma(dag) of event.
 2. Anouk Damen Coaching heeft het recht Klanten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van het groepsprogramma of event verhinderen of verstoren, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling door de Klant ongewijzigd.
 3. Anouk Damen Coaching is niet verplicht groepsprogramma(dagen) of events te herhalen voor Klanten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste (les)dagen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 2.4 Herroepingsrecht

 1. Anouk Damen Coaching biedt nieuwe Klanten die via de website een groepsprogramma of event afsluiten de mogelijkheid om de Overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden, mits er van de aankoop geen gebruik van is gemaakt en herroeping geschiedt voor de startdatum. Een verzoek tot ontbinding kan per email naar info@anoukdamen.com. Anouk Damen Coaching zal de Klant vervolgens binnen 30 dagen het factuurbedrag restitueren.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Anouk Damen Coaching.

Artikel 3.1 Aansprakelijkheid

 1. Anouk Damen Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door zijn verrichte diensten, tenzij aan Anouk Damen Coaching opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Anouk Damen Coaching enig moment, ondanks het bepaalde in lid 1, wel aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever dan wel Klant gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Anouk Damen Coaching afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering.
 3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, wel aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever dan wel Klant gelede schade, dan is de aansprakelijkheid van Anouk Damen Coaching jegens Opdrachtgever en/of Klant beperkt tot het bedrag van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 4. Anouk Damen Coaching is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die Opdrachtgever dan wel Klant lijdt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. Elke aansprakelijkheid van Anouk Damen Coaching voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 5. De beperking van aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven wordt mede bedongen ten behoeve van de Anouk Damen Coaching ingeschakelde derden of partners. Anouk Damen Coaching is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Klant of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 6. Anouk Damen Coaching is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Klant geleden schade, van welke aard ook, indien Anouk Damen Coaching bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Anouk Damen Coaching duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 7. Door Anouk Damen Coaching verstrekte (veiligheids­)instructies bijvoorbeeld tijdens groepsprogramma’s of andere diensten dienen door Klant in acht te worden genomen. Anouk Damen Coaching is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade of gevolgschade door letsel, blessures of psychische klachten.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart Anouk Damen Coaching tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Anouk Damen Coaching samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Anouk Damen Coaching.
 9. Indien Opdrachtgever en/of Klant een eventuele vordering jegens Anouk Damen Coaching niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.
 10. Anouk Damen Coaching is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan, of het zoekraken van, (persoonlijke) eigendommen op de locatie waar de Diensten worden verricht.

Artikel 3.2: Geheimhouding

 1. Anouk Damen Coaching verbindt zich tot geheimhouding van alle informatie van de Opdrachtgever, waarvan zij in het kader van de opgedragen diensten kennisneemt, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een daartoe bevoegd overheidsorgaan openbaarmaking van bepaalde gegevens oplegt aan Anouk Damen Coaching.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De Opdrachtgever verbindt zich het eventuele vertrouwelijke karakter van de verschafte informatie aan te duiden in gevallen waarin dit niet zonder meer als evident kan worden beschouwd.
 3. Anouk Damen Coaching draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
 4. Coachgesprekken die in welke vorm dan ook tussen Anouk Damen Coaching en Klant plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.
 5. In het geval Anouk Damen Coaching in opdracht van een werkgever diensten verleent aan een Klant geeft Anouk Damen Coaching geen informatie over de uitvoering van de opdracht of de situatie of vorderingen van de Klant aan de Opdrachtgever dan wel de werkgever dan na uitdrukkelijke toestemming van de Klant.
 6. Anouk Damen Coaching zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem/haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

Artikel 3.3 Intellectuele eigendom

 1. Anouk Damen Coaching is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Klant verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 2. Opdrachtgever en/of Klant mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anouk Damen Coaching geen gebruik maken van deze producten, waarop Anouk Damen Coaching rechtshebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 3. Anouk Damen Coaching is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Klanten.

Artikel 3.4 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Anouk Damen Coaching is te allen tijde gemachtigd om de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van een Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, te wijzigen. Toestemming of instemming van de wederpartij met de wijzigingen is niet vereist.

Artikel 3.5 Geschillenbeslechting

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Anouk Damen Coaching is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Anouk Damen Coaching en Opdrachtgever dan wel Klant een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde Rechtelijke instantie in het arrondissement waar Anouk Damen Coaching gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Artikel 3.6 Beperkende maatregelen vanuit overheidswege

 1. Indien er, bijvoorbeeld in het geval van Corona, vanuit de overheid beperkende maatregelen worden opgelegd die de uitvoering of nakoming van de opdracht belemmeren, dan geldt in eerste instantie dat de uitvoering van een coachtraject, teamcoaching, training, workshop, groepsprogramma of event online plaatsvindt.
 2. Indien Opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat, dan is Opdrachtgever gerechtigd een coachtraject, teamcoaching, training, workshop, groepsprogramma of event conform artikel 1.7 of 2.2 te annuleren.
 3. In geval van een gereserveerde locatie met bij behorende locatiekosten, dan geldt dat de kosten ook als gevolg van annulering door de beperkende maatregelen (zowel op grond van lid 1 als lid 2) voor rekening zijn van Opdrachtgever.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 12 februari 2024.

Ontvang maximaal 1x per maand inspiratie en updates